עדכון בנושא תמ"א 77 א' - תכנון הרחבת כביש 73


חברת נתיבי ישראל מקדמת בשיתוף עם משרד התחבורה את תמ"א 77 א' – תכנית מתאר ארצית להרחבת כביש 73.

בדיון המקדים בישיבת הוועדה המשותפת לתחבורה יבשתית (שהתקיים בתאריך 14.2.2024) הוצגה עמדת המועצה האזורית עמק יזרעאל, לפיה יש לבצע בחינה תחבורתית ותנועתית כוללת של האזור, כדי להסיק מהו השינוי הנדרש בדרך 73.

המועצה הציעה לבחון קידום דרך ראשית חדשה שתחבר בין עפולה למחלף התשבי, אשר תתוכנן במקביל למסילת הרכבת. כביש מהיר זה יצור הפרדה בין התנועה החוצה את העמק (בכביש 71) לתנועה המקומית (כביש 73) .

הצעת המועצה לא התקבלה והוחלט לדון בקידום תמ"א 77 א' להרחבת כביש 73.

בדיון שהתקיים במועצה הארצית בתאריך 4.6.2024,  הובא בפני המועצה הארצית ניתוח תנועתי ותחבורתי של האזור, אשר הוצג על ידי חברת נתיבי ישראל.
לטענתם, הניתוח מצדיק את שדרוג הדרך.

חשוב לציין, שחל שינוי משמעותי בין מה שהוצג עד היום למועצה וליישוביה:

  • גבול התכנון הורחב

  • התכנון כולל חלקים מכביש 60 (צפונית לתל עדשים ועד כפר גדעון)

בדיון הוצגה עמדת המועצה תוך מחאה על שינוי גבול התכנית, שבוצע ללא תיאום עמנו ועם היישובים.

נציגי המועצה שהשתתפו בדיון העלו דרישה שככל ויוחלט על קידום התוכנית יש לשתף את המועצה, יישוביה והחקלאים בשטחה, בתכנון.
המועצה דורשת לקדם תכנון כביש אשר ידאג לשמר את אופיו הכפרי של העמק, להימנע מריבוי מחלפים ומפגיעה ביישובים ובחקלאים.

לקחו בו חלק נציגי היישובים: גבת, שריד, מזרע, יפעת (בזום) ונציגי אגש"ח נהלל שהגיעו לדיון.

התבשרנו שלמרות הגשת עמדת המועצה, המועצה הארצית החליטה על קידום תמ"א 77 א'.

מהנדס המועצה כבר שוחח עם נציגת חברת נתיבי ישראל והמתכננת הראשית, שהבטיחו לקדם את התכנון תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עמנו.