אספקת מזון מותרת ע"י מעל רשיון יצרן בלבד

אסור להשתמש במתקני שחיה ורחצה שאינם מאושרים ע"י משרד הבריאות

Browser not supported