עפ"י תקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי – כלבת ופיקוח על כלבים) התשס"ז – 2007, נקבעו עבירות בנושאי כלבת ופיקוח על כלבים כ "עבירה מינהלית", שבגינן ניתן להטיל קנס מינהלי קצוב.

התקנות הנ"ל קובעות את שעורי הקנסות על עבירות אלו:

  • החזקת כלב שגילו מעל שלושה חודשים ללא רישיון – 500 ₪
  • אי דווח לווטרינר הרשות על שינוי מקום מגורים ו/או העברת הכלב לבעלים אחרים ו/או על מותו של כלב–250 ₪
  • החזקת כלב לא מחוסן – 1500 ₪
  • כלב מחוץ לחצרו ללא בעליו וללא רצועה – 500 ₪
  • החזקת כלב מסוכן ללא רישיון – 5000 ₪
  • אי חסימת פיו של כלב מסוכן בזמם – 1000 ₪
  • אי שילוט כניסה לחצר בית בו מוחזק כלב – 250 ₪
  • אי העברת כלב שנשך למאורת בידוד – 2000 ₪

מודגש בזאת כי קנסות אלו וסכומן נקבעו כמדיניות ארצית מחייבת!

ציבור בעלי הכלבים נקרא בזאת להקפיד על שמירת החוק והתקנות!


פיקוח כלבים