דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 21
 2. הצהרת אמונים חבר מליאה יואל טסלר מהושעיה
 3. הצהרת אמונים חבר מליאה עופר עמר ממזרע
 4. הצגת פעילות אגף איכות הסביבה והצגת הוועדה לאיכות הסביבה 
 5. דוח כספי מבוקר לשנת 2019 (מצ"ב)
 6. דוח ביקורת מפורט – משרד הפנים לשנת 2019 (מצ"ב)
 7. אישור ועד מנהל ואסיפה כללית עמותת כחול לבן 
 8. הגדלת ההתקשרות עם חברת בר ניר על ידי הוספת פרטים בהיקף שלא עולה על 50% 
 9. מינוי תמי נתיב כמחליפה ליאיר כץ בתפקיד יו"ר ועדת ביקורת 
 10. תב"רים (מצ"ב)
 11. שונות

נספח א' - דוח כספי מבוקר לשנת 2019
נספח ב' - דוח ביקורת מפורט – משרד הפנים לשנת 2019
נספח ג' - תב"רים
נספח ד' - מצגת ועדת איכות סביבה מועצתית
נספח ה'- מצגת אגף איכות הסביבה