דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

  • דיווחי ראש המועצה
  • דיווחי קורונה 
  • דוח כספי מבוקר לשנת 2019 (מצ"ב)
  • דוח ביקורת מפורט – משרד הפנים, לשנת 2019 (מצ"ב)
  • אישור וועד מנהל ואסיפה כללית עמותת כחול לבן
  • הגדלת התקשרות עם חברת בר ניר על ידי הוספת פרטים בהיקף שלא עולה על 50% 
  • תב"רים (מצ"ב)
  • שונות

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס 20 

נספחים:

נספח א': דו"ח ביקורת מפורט 2019

נספח ב': דו"ח כספי מבוקר לשנת 2019

נספח ג': תבר"ים אפריל 2021