דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 • דיווחי ראש המועצה
 • דיווחי קורונה – סגן ראש המועצה, אבי סמוביץ
 1. אישור תמיכות 2021 .
 2. דו"ח ביקורת בנושא סידור ורישום עבודה - אוטובוסים צהובים.
 3. עיקרי ממצאים מדוחות ביקורת לשנת 2019 מישובים.
 4. מועמדים לוועדת ביקורת – קיבוץ הסוללים.
 5. שינוי מורשה חתימה נציגת הורים בבית הספר 'שגיא' בשריד.
 6. הארכת שירות (מפאת צנעת הפרט החומרים יועלו בישיבה).
 7. האצלת סמכויות ו/או אישור תקציב לישובים שטרם הושלם בהם הליך מינוי ועד מקומי בית זייד
 8. תב"רים.
 9. שונות.

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס 19 

נספחים:

נספח א': תבחינים למתן תמיכות 2021

נספח ב': המלצות ועדת תמיכות 2021

נספח ג': דוח ביקורת בנושא סידור ורישום עבודה- אוטובוסים צהובים

נספח ד': עיקרי ממצאים מדוחות ביקורת לשנת 2019 ליישובים

נספח ה': תבר"ים