דלג לתוכן העמוד

סדר היום:

דיווחי ראש המועצה
דיווחי קורונה – אבי סמוביץ
1 . הצגת פעילות אגף הנדסה – מציג: דובי וינגרטן, מהנדס המועצה
2 . אישור שכר בכירים 30%-40% משכר מנכ"ל – מנהל מחלקת תשתיות )מיכאל לשצ'ינסקי( -
מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה.
3 . הצגת פעילות האשכולות האזוריים – מציגה: דליה אייל, סגנית ומ"מ ראש המועצה
4 . דוח מבקר המדינה בנושא איכות מי השתיה- מציג: אלי יהודה, מבקר המועצה.
5 . דוח ביקורת בנושא דוח בחירת ספקים בהתקשרויות בהיקף כספי המחייב מכרז- מציג: אלי
יהודה, מבקר המועצה.
6 . ועדת ערר – אישור חברים )עו"ד פנחס מיכאל אור וחיים טל(- מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל
המועצה.
7 . הסכם חלוקת הכנסות ושינוי גבולות מוניציפליים עם עיריית עפולה - מציג: אייל בצר, ראש
המועצה.
8 . הארכת שירות מהנדס בשנה נוספת -מציג: אייל בצר, ראש המועצה.
9 . תב"רים – מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה.

פרוטוקול הנהלה מספר 18 מיום 24 ינואר 2021