דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:
1. התקשרות בחוזה חכירה עם חברת החשמל בקשר לת"ט בסוועאד חמירה
2. היערכות לשנה"ל תשע"ה
3. חוק עזר חנייה
4. צווי מיסים ועדים מקומיים
5. צו מיסים מועצה
6. מינוי ממונה חופש המידע הנושא נדחה יוצג במליאה
7. מינוי חבר אסיפה בחברת יובלי העמק - נדחה הנושא יוצג במליאה
8. ערבות לועד מקומי כפר יהושע (250 אלש"ח)  נדחה הנושא יוצג במליאה
9. ערבות לחברת יובלי העמק (2 מלש"ח)נדחה  הנושא יוצג במליאה
10. פתיחת חשבון בנק בי"ס "העמק מערבי" עבור כספי הורים  נדחה הנושא יוצג במליאה
11. שינוי מורשי החתימה בבית הספר התיכון מקיף וולדורף הרדוף  נדחה הנושא יוצג במליאה
12. שינוי מורשי החתימה בשני חשבונות הבנק של בית הספר היסודי וולדורף הרדוף נדחה הנושא יוצג במליאה
13. תב"רים  נדחה הנושא יוצג במליאה
14. שונות


בניית אתרים