דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. אישור בחירת השם לבי"ס מרומי שדה באחוזת ברק (לפי דרישת משרד החינוך)

2. סטטוס תהליך המעבר "למפרידים בצבעים" – מוזמנים אסיה אליה ויואל בן ברוך

3. אישור סגן גזבר כולל שכר

4. עדכון שכר מבקר המועצה

5. עדכון שכר מנהלת מחלקת גני ילדים

6. עדכון שכר עוזרת ראש המועצה

7. אישור מינוי שגיא וויץ כמנהל הארנונה

8. אישור מינוי שגיא וויץ כממונה על הגבייה

9. בטוחות להלוואות לבנקים

10. נוהל כללי הנצחה – המלצת הועדה – נדחה לישיבת ההנהלה הבאה

11. פירוק עמותת מט"י מנעם

12. שמות רחובות ומספרי בתים מושב תל עדשים – יוצג במליאה

13. הרכב מועצה דתית

14. החלפת מורשי חתימה בי"ס אופקים במרחביה חשבון כספי רשות + חשבון כספי הורים – יוצג במליאה

15. החלפת מורשי חתימה בי"ס עמק המערבי ביפעת חשבון כספי רשות + חשבון כספי הורים – יוצג במליאה

16. שינויי מורשי חתימה בי"ס מרומי שדה באחוזת ברק חשבון רשות + חשבון הורים – יוצג במליאה (החלפת מנהלת ומזכירה)

17. שינויי מורשי חתימה יסודי נהלל (החלפת מנהלת)– יוצג במליאה

18. פתיחת חשבון בנק חדש בי"ס דמוקרטי בעמק חשבון רשות + חשבון הורים (במסגרת הערכות לקראת העברת בעלות ביה"ס למועצה) – יוצג במליאה במידה וייחתם ההסכם

19. ועדת תמיכות – מועדון הכדורגל מכבי חיפה (פעילות ספורט לילדים תושבי המועצה) - יובא לדיון בישיבת ההנהלה הבאה

20. דיווח ועדת גבולות ביר אל מכסור – יוצג בהנהלה הבאה

21. תב"רים – יוצג במליאה

22. שונות

 

 

  


בניית אתרים