בהתאם לסעיף 156 בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח - 1958 (להלן: - "הצו"):

1. הבחירות למועצה ולראש המועצה וכן הבחירות לועד המקומי במועצה האזורית עמק יזרעאל תתקיימנה ביום 24.12.13

2. הצעות מועמד לראש המועצה, רשימות מועמדים למועצה ורשימות מועמדים לוועד המקומי ניתן להגיש ביום 21.11.13

3. א. את רשימות המועמדים למועצה ולוועד המקומי ואת הצעות המועמד לראש מועצה יש להגיש בכתב למנהל הבחירות, מר שמסי אחמד, שמשרדו נמצא במועצה האזורית עמק יזרעאל בשעות מ -13:00 עד 21:00. 

   ב. יש להגיש את רשימות המועמדים והצעות המועמד לראש המועצה על גבי טפסים מיוחדים שנוסחם ופרטיהם נקבעו בצו.

כל המבקש להגיש רשימת מועמדים למועצה או לועד המקומי או הצעת מועמד לראש המועצה, רשאי לקבל את הטפסים שנועדו לכך במועצה האזורית עמק יזרעאל אצל מזכירת הבחירות מורן ניר בשעות בין 08:00-14:00 ימים א-ה החל מיום -10.11.13 ועד 21.11.13.

יש להקפיד ולרשום בטפסים בצורה מדויקת ומלאה את הפרטים של המועמדים ושל החותמים על הצעת המועמד ועל רשימת המועמדים. רשימות מועמדים שיוגשו באיחור לא יתקבלו.

שימו לב: לא תתקבל חוברת שנעשו בה תיקונים, שינויים או מחיקות (לרבות מחיקות בטיפקס) בשמות המועמדים או בסדר רישומם או במספר הסידורי שליד שם המועמד.

המודעות אצל מורן ניר - מזכירת מנכ"ל