בהתאם לסעיף 17 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958 (להלן – "הצו), מספר הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור למועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים קובע לכל מועצה.

המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה.

"תושב" לעניין זה נחשב כל מי שביום הקובע (3.6.18) היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ויום הולדתו ה-17 חל לא יאוחר מהיום הקובע (3.6.18).

כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר תושביו העולה על מחצית המודד הכללי.

אזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה גם אם מספר התושבים בו קטן מהמודד הכללי;

אזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית (כלל נקודות ההתיישבות במועצה האזורית שאינן בתחום יישוב), זכאי לנציגות במועצה רק אם מספר התושבים בו עולה על מחצית המודד הכללי שנקבע.

 בהתאם להוראת סעיף 17(ג)(2) לצו, אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור שמליאת המועצה החליטה בישיבתה מיום 29 יולי 2018 להציע לשר הפנים שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה 800 (במספר) שמונה מאות (במילים).

 כל תושב של האזור רשאי, תוך 7 ימים מיום פרסום מודעה זו ולא יאוחר מיום 12 אוגוסט 2018, להגיש למועצה בכתב את הערותיו והשגותיו על המודד הכללי המוצע.

 אופן הגשת השגות או הערות באמצעות הדוא"ל: Moran@eyz.org.il- לידי דן תנחומא מנכ"ל המועצה

הערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד האמור לעיל, יועברו לעיונו של שר הפנים.

בהתאם לסעיף 17(ג)(3) לצו יקבע שר הפנים את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 תאריך: 02 אוגוסט 2018                                                     

אייל בצר

ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל