בית הספר הנבחר אינו באזור המיפוי היישובי שלנו. אי לכך, אנו מודעים לכך שבננו\ בתנו, אינו\ ה זכאי\ ת להסעה לבית הספר.

אנו מצהירים ומתחייבים כי האחריות בכל הנוגע להסעת בננו\בתנו לביה"ס ובחזרה חלה עלינו באופן בלעדי ומוחלט ולא תהא לנו בעניין זה כל דרישה ו\או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי המועצה.

על שני ההורים לחתום על מסמך זה בטופס אחד או בטפסים נפרדים.

Browser not supported

Browser not supported