על פי חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994 ותקנון המועצות האזוריות ביו"ש (להלן - התקנון) הבחירות הקרובות יערכו ביום כ"א טבת התשע"ד - 24 בדצמבר 2013 - בחירות למועצה, בחירות לראשות המועצה ובחירות לוועדים המקומיים.

ועדת בחירות:  עוזי שמש (יו"ר), אלכס ליטמן (ס.יו"ר), זהבה יריב, בני אהרמן, מיכאל פורת 

מנהל הבחירות:  אחמד שמסי

ס. מנהל הבחירות: אסתי מנקיטה

מזכיר הבחירות: מורן ניר

מנכ"ל המועצה: דן תנחומא