הודעה בדבר האפשרות לקבל תמיכה בשנת 2024

המועצה האזורית עמק יזרעאל (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות למתן תמיכה במוסדות ציבור המאוגדים כתאגידים לטובת ציבור וללא כוונת רווח, המבקשים תמיכה אך ורק במסגרת התקציב המאושר של המועצה.

אלו הם סוגי הפעילויות בגינן תשקול המועצה בקשות לתמיכות של מוסדות ציבור העוסקים בהם, בשנת 2024:

 1. סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:

א. תרבות ואמנות
ב. היסטוריה והנצחה (מוזיאונים)
ג. ספורט
ד. בריאות, רווחה ואיכות הסביבה, שונות
ה. חינוך, למעט פעילות של פעוטונים, גני ילדים או בתי ספר
ו. צרכי דת
ז. תנועות ואירגוני נוער
ח. עמותות שעוסקות בפעילות שלא נכללת בסעיפים 1 (א'-ז');

 1. תבחינים למתן תמיכה:

א. הנוסח המלא של התבחינים למתן התמיכה מפורסם באתר האינטרנט של המועצה והוא הנוסח המחייב.

ב. עותק מנוסח זה וטפסים להגשת הבקשות מפורסמים באתר המועצה.

 1. מועד אחרון להגשת בקשות:

א. המועד האחרון להגשת בקשה לתמיכה הנו יום ראשון, ט"ו תמוז תשפ"ד (21 יולי 2024) בשעה 10:00.  

ב. בקשה לתמיכה תוגש על גבי הטפסים המפורטים בסעיף 2 לעיל, בצירוף כל המסמכים הנדרשים על-פי חוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים לעניין נוהל  תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות (להלן: "הנוהל").

הנוהל מפורסם בתחתית הודעה זו - ראו .

 1. הוראות כלליות:

א. רשאי להגיש רק מוסד ציבורי הקיים ופועל בתחומי המועצה, אף אם כתובתו הרשומה אינה בתחום המועצה ומקיים פעילות המתקיימת בתחומי המועצה. על אף האמור לעיל, במקרים חריגים ניתן לתת תמיכה למוסד ציבור שקיים ופועל מחוץ לתחום המועצה, אם מוסד הציבור נותן שירותים גם לתושבי המועצה תוך התחשבות בהיקף השירותים הניתנים על ידי מוסד הציבור לתושבי המועצה.

ב. תמיכת המועצה במוסד ציבור לא תעלה על 90% (תשעים אחוזים) מעלות הפעילות הנתמכת. סך התמיכה מאת המועצה בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד הציבור, לא יעלה על כלל הוצאותיו בגינה.

ג. המועצה תביא בגדר שיקוליה, בקביעת גובה התמיכה למוסד ציבורי, את ההוצאות לשכר של מוסד הציבור ומידת התאמתן לנורמות השכר הנהוגות במוסדות ציבור דומים הפועלים שלא למטרת רווח וזאת, על דרך הפחתת שיעור התמיכה בשיעור החריגה בשכר, ככל שתימצא.

ד. לא תינתן תמיכה לגוף שהוצאות שכר ההנהלה עולות על 22% (22 אחוזים) מגובה התקציב, על פי הוראות החשב הכללי.

ה. בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבות העניין תוך יישום שוויוני, אחיד, סביר וענייני של אמות המידה.

ו. התמיכה תינתן לגופים הפועלים לפחות שנתיים (2 שנים), זולת אם מנימוקים שירשמו תחליט מועצת הרשות, לאחר קבלת המלצה מוועדת התמיכות כי יש מקום לחרוג מתנאי זה. בכל מקרה, לא תינתן תמיכה לגוף שפועל פחות משנה.

ז. התמיכות יינתנו רק לגופים ציבוריים העומדים בכללי משרד הפנים ו/או היועץ המשפטי לממשלה לקבלת תמיכה.

ח. יש להביא בחשבון תמיכה בכסף או שווי כסף שמבקש התמיכה מקבל ממקורות ציבוריים נוספים.

ט. התמיכות מותנות באישור תקציב לתמיכה באותה פעילות, במסגרת תקציב המועצה ובהיקף שייקבע בתקציב המועצה המאושר.

 

 1. אין ודאות כי תקציב התמיכות יחולק במלואו ו/או מה יהיה שיעור התמיכה לגבי כל בקשה.
 2. בקשה אשר לא תכלול את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים על פי הנוהל ו/או בקשה אשר תוגש באיחור לא תובא לדיון בפני המועצה.
 • פירוט המסמכים הנדרשים והנלווים תחתית הודעה זו.

לשאלות באשר לאופן ההרשמה, ניתן לפנות לרכזת ועדת התמיכות - הדר מרקוביץ אביגדור בטלפון 04-6520028 או בדוא"ל [email protected]


צחי אייזנר – מנכ"ל


 • רשימת המסמכים להגשה - מסמך נגיש לחצו כאן | יש להגיש את המסמכים ממוספרים, כמפורט ברשימה. ניתן להגיש בקשות עד 21.7.24 
 • הנוהל - תבחינים למתן תמיכות בשנת 2024 - מסמך נגיש לחצו כאן   
 • טופס בקשת תמיכה - מסמך נגיש לחצו כאן
 • נספח לבקשה - מסמך נגיש לחצו כאן | להורדת הנספח בטבלת אקסל לחצו כאן
 • כתב התחייבות - מסמך נגיש לחצו כאן   
 • כתב הסכמה בלתי חוזרת לקבלת פרטים על חשבונות בנק - מסמך נגיש לחצו כאן