תאריך הבחירות 27.02.2024

 1. מינוי ועדות קלפי

תפקידה של ועדת קלפי, כדלקמן:

 • ניהול מהלך ההצבעה באופן תקין ובהתאם לחוק
 • איתור המצביע/ה ברשימת הבוחרים
 • ספירת הקולות ורישום תוצאות ההצבעה
 • העברת תוצאות ההצבעה למנהל/ת הבחירות

החלטותיה של ועדת קלפי יתקבלו ברוב קולות של חבריה, הנוכחים בעת קבלת ההחלטה.

ועדת הבחירות תמנה את ועדות הקלפי, לא יאוחר מיום ה – 14 שלפני יום הבחירות, כלומר: לא יאוחר מיום ד' באדר א' התשפ"ד 13/02/2024.

על חבר ועדת קלפי (יו"ר, סגן או חבר) להיות בן 17 ומעלה ביום הבחירות.

על ועדת הבחירות למנות את ועדות הקלפי לא יאוחר מהיום ה - 14 שלפני יום הבחירות, כלומר: ד' באדר א' התשפ"ד 13/02/2024.

 1. הרכב ועדות קלפי

שימו לב: בכל ועדת קלפי יהיו נציגים מכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה:

נציגי מועמדים לראש מועצה, מקרב בוחרי המועצה האזורית: 3 חברים ולא יותר (עבור מוסד נבחר זה)!

ובנוסף, נציגי רשימות שמתמודדות למועצה, מקרב בוחרי היישוב.

ובנוסף, נציגי רשימות (ככל שמתקיימות בחירות לוועד) שמתמודדות לוועד המקומי, מקרב בוחרי היישוב.

בכלל ועדות הקלפי יובטח ייצוג הולם לכל הרשימות המתמודדות.

על פי דין, ככל שלא מינתה ועדת הבחירות ועדת קלפי, על מנהל הבחירות למנות את חברי ועדת הקלפי, יושב הראש וסגניו.

מינוי יושב ראש וסגן יושב ראש לוועדת הקלפי - ועדת הבחירות תמנה לכל ועדת קלפי יושב ראש וסגן יושב ראש, מבין חברי אותה ועדת הקלפי. יובטח ייצוג הולם לרשימות המתמודדות ולמועמדים לראש המועצה.

 1. אישור הרכב ועדת הקלפי

כתבי מינוי

לאחר החלטת ועדת הבחירות על הרכב ועדת הקלפי, עליה להמציא לכל יושב ראש, סגן יושב ראש, חבר וממלא מקום של חבר, כתב מינוי חתום בידי יושב ראש ועדת הבחירות. מצ"ב נספח 2, טופס 5 לנספח הוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות האזוריות (יהודה והשומרון) התשס"ב-2022.

עד היום ה- 14 שלפני יום הבחירות, ימונו ועדות הקלפי על ידי ועדת הבחירות.

על ועדת הבחירות להמציא לכל יו"ר, סגן יו"ר, חבר וממלא מקום של חבר – כתב מינוי חתום בידי יו"ר וועדת הבחירות.

אישור מניין חברי ועדות הקלפי:
כאמור, ועדת הבחירות צריכה להחליט על ההרכב של כל אחת מוועדות הקלפי, בהתאם לכללים שפורטו לעיל. במסגרת זו יש לאשר גם מי יאייש את תפקיד היו"ר ומי את תפקיד סגן היו"ר.

 1. החלפת נציגים בוועדת הקלפי

כל רשימה או הצעת מועמד רשאית להחליף את נציגיה וממלאי מקומם בוועדת הקלפי על ידי מתן הודעה בכתב לראש המועצה האזורית, למנהל הבחירות וליו"ר ועדת הקלפי.  

ההודעה תוגש באמצעות בא כוח הרשימה או ההצעה, על גבי טופס "הודעה על חילופי גברי" , מצ"ב נספח 1 - טופס 6(א) (וטופס 6א לנספח שבהוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות האזוריות (יהודה והשומרון) התשס"ב-2002).

 1. מינוי ועדת קלפי ביום הבחירות

במקרה שאף חבר ועדת קלפי לא הופיע עד השעה 07:30 לצורך פתיחת מקום הקלפי, מזכיר ועדת הקלפי יידע אותך ללא כל דיחוי.
עליך למנות מיד ועדת קלפי אחרת, לצורך כך עליך לפעול מול נציגי הרשימות מטעמן מונו חברי ועדת הקלפי, למילוי מקומם על ידי חברי ועדה חלופיים מבין ממלאי מקום חברי הוועדה, אם ישנם.

כככל שאין מי שימלא את מקומם של חברי הוועדה, עליך למנות חבר ועדה נוסף מבין המזכירים הנוספים (הרזרביים). במקרה זה מתבטלים המינויים של חברי הוועדה הקודמת.

ועדת הקלפי תפעל אף אם נוכח חבר אחד בלבד. במידה ולא נוכח חבר ועדת קלפי תחל ההצבעה בנוכחות מזכיר הקלפי בלבד.

ספירת הקולות תתבצע רק בנוכחות מינימום של מזכיר ועדת הקלפי וחבר נוסף.

 1. המניין החוקי בוועדת הקלפי

הכלל: ישיבת וועדת קלפי תהיה חוקית בכל מספר של חברים, ובלבד שנוכחים במקום גם מזכיר הוועדה וחבר וועדת קלפי אחד לפחות.

פתיחת הצבעה: אם לא נוכח בזמן לפתיחת ההצבעה אף חבר וועדת קלפי אחד, תחל ההצבעה בקלפי בנוכחותו של מזכיר הוועדה בלבד, והמזכיר הנוסף בקלפי ישמש כחבר הוועדה.

ספירת הקולות: יהיו נוכחים בישיבת וועדת הקלפי שני חברים לפחות מלבד המזכיר.

אולם, אם נוכח נציג אחד בלבד, לא תתקיים ספירת קולות אלא אם כן נוכחים שני המזכירים. אם לא נוכח אף חבר כאמור, לא תתקיים הספירה אלא אם כן נוכחים שני המזכירים ומזכיר נוסף שהתמנה מקרב המזכירים הנוספים (הרזרביים).

 1. מינוי משקיפים

בהתאם לדין, רשאי להיות נוכח בישיבת ועדת הקלפי, נוסף לחברי ועדת הקלפי והמזכיר של הועדה, כמשקיף בלבד, נציג אחד של כל רשימת מועמדים או הצעת מועמד שאושרה כדין ושאינה מיוצגת בוועדת הקלפי.

יודגש, רשימת מועמדים שיש לה חבר בוועדת הקלפי אינה רשאית לשלוח משקיף לאותה הוועדה. מינוי משקיף יהיה בטופס "מינוי משקיף המצ"ב בנספח מס 3, טופס 6[1] וחתום על ידי בא כוח הרשימה או ממלא מקומו.

על מנהל הבחירות לאשר על גבי הטופס הנ"ל שרשימת המועמדים הנוגעת בדבר אינה מיוצגת בוועדת הקלפי אליה נתמנה המשקיף.

המשקיפים רשאים להתחלף במשך היום ובלבד שבעת ובעונה אחת לא יימצא במקום הקלפי יותר ממשקיף אחד מטעם אותה רשימת מועמדים.

אדם אחד יכול להתמנות כמשקיף מטעם רשימת מועמדים או הצעת מועמד במספר מקומות קלפי. מספרם של אזורי קלפי אלה יצוין בכתב המינוי. אנו ממליצים כי מספר זה לא יעלה על חמישה.

רצוי מאד להכין כבר עתה את הטפסים למינוי חברי ועדות הקלפי ולמינוי המשקיפים.

בכבוד רב,

ריאן גאנם
המפקח הארצי על הבחירות


נספח 1, טופס 6(א)

הודעה על חילופי גברי

לפי סעיף 177 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958

לפי סעיף 21 להוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות האזוריות (יהודה והשומרון) התשס"ב-2002

לכבוד:

 1. ראש המועצה האזורית.................................................................
 2. מנהל הבחירות למועצה האזורית...................................................
 3. יושב ראש ועדת הקלפי.................................................................

אני מודיע בזה כי

שם משפחה

שם פרטי

מען

מספר זהות

 

 

 

 

 

יחליף את

שם משפחה

שם פרטי

מען

מספר זהות

 

 

 

 

 

 

כחבר שמונה על פי הצעתנו בוועדת קלפי מס.........................................................................................................................

 

תאריך....................................................                            ...................................................................................................

חתימת בא כוח הרשימה/הצעת המועמד


נספח 2, טופס 5

כתב מינוי יושב ראש/סגן יושב ראש/חבר ועדת קלפי


מועצה אזורית ..................................................

כתב מינוי

יושב ראש/סגן יושב ראש/חבר[2] ועדת קלפי

בהתאם לסמכותה לפי סעיף 177 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958, ולפי סעיף 21 להוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות האזוריות (יהודה והשומרון) התשס"ב-2002 מינתה ועדת הבחירות את:

שם משפחה

שם פרטי

המען

מספר הזהות

 

 

 

 

 

ליושב ראש/סגן יושב ראש/חבר[3] ועדת קלפי בקלפי מס' ................... באזור....................................., מטעם רשימת המועמדים/הצעת מועמד לראש מועצה[4].....................................................

 

תאריך....................................................                    ...................................................................................................

חתימת יושב ראש ועדת הבחירות


נספח 3, טופס 6

כתב מינוי למשקיף

מועצה אזורית ..................................................

 

כתב מינוי למשקיף

בהתאם לסמכותה לפי סעיף 180 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958, וסעיף 24 להוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות האזוריות (יהודה והשומרון) התשס"ב-2002 אני ממנה את:

שם משפחה

שם פרטי

המען

מספר זהות

 

 

 

 

 

למשקיף מטעם רשימת מועמדים ................... בקלפי מס'.......................................באזור............................................................

 

תאריך....................................................                    ...................................................................................................

חתימת בא כוח רשימת המועמדים

הערה: מינוי זה כוחו יפה אם לרשימת המועמדים אין חבר בקלפי האמורה.


[1] וטופס 6 סעיף 24 להוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות האזוריות (יהודה והשומרון) התשס"ב-2002).

[2] מחק את המיותר

[3] כנ"ל

[4] כנ"ל